Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy policy
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-207-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
dr inż. Mirowski Tomasz (mirowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student can define the theoretical background of energy policy. The student can discuss how energy policy instruments contribute to development of energy systems. The student can describe the European context of national energy policy and the environmental context of energy policy. TC2A_W07, TC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 The student is able to: - justify the need for energy policy development; - describe the functioning of main energy policy instruments and to select appropriate instruments in order to meet certain objectives; - set the objectives and to discuss the Polish Energy Policy until 2030, justifying the selection of energy policy instruments; - select appropriate renewable energy development support schemes; - analyse energy security indicators and - links between energy intensity and GDP. TC2A_U06, TC2A_U03, TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can demonstrate her/his ability to take responsibility and collaborate with others when working in a team. Leadership and decision-making skills are improved through project development, as each student is responsible for certain part of the whole project. Students will be asked to write a brief paper on their experiences of the team work and giving their own examples of their taking the responsibility. TC2A_K02, TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 The student can demonstrate her/his ability to take responsibility and collaborate with others when working in a team. Leadership and decision-making skills are improved through project development, as each student is responsible for certain part of the whole project. Students will be asked to write a brief paper on their experiences of the team work and giving their own examples of their taking the responsibility. TC2A_K02, TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student can define the theoretical background of energy policy. The student can discuss how energy policy instruments contribute to development of energy systems. The student can describe the European context of national energy policy and the environmental context of energy policy. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to: - justify the need for energy policy development; - describe the functioning of main energy policy instruments and to select appropriate instruments in order to meet certain objectives; - set the objectives and to discuss the Polish Energy Policy until 2030, justifying the selection of energy policy instruments; - select appropriate renewable energy development support schemes; - analyse energy security indicators and - links between energy intensity and GDP. + + - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can demonstrate her/his ability to take responsibility and collaborate with others when working in a team. Leadership and decision-making skills are improved through project development, as each student is responsible for certain part of the whole project. Students will be asked to write a brief paper on their experiences of the team work and giving their own examples of their taking the responsibility. - + - - - + - - - - -
M_K002 The student can demonstrate her/his ability to take responsibility and collaborate with others when working in a team. Leadership and decision-making skills are improved through project development, as each student is responsible for certain part of the whole project. Students will be asked to write a brief paper on their experiences of the team work and giving their own examples of their taking the responsibility. - + - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures:

1. Theoretical background of energy policy development – definitions, objectives, principles, legal aspects, entities responsible for development of energy policy
2. Energy policy instruments
3. Energy security and key energy security indicators
4. Energy intensity of GDP production
5. Energy policy aimed to support the development of Renewable Energy Sources
6. Energy policy aimed to liberalise energy markets

Ćwiczenia audytoryjne:
Classes

Development of a presentation on energy policy of a given country. Geopolitical situation that determines the national energy policy is analysed. The student analyses the instruments of energy policy that are introduced in a given country and calculates energy security and energy intensity indices. Then author’s evaluation of the national energy policy is carried out.

Zajęcia seminaryjne:
Seminars

Seminars are devoted to the presentation of the main findings and results. After the presentation, students answer questions asked by the lecturer and other students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark in classes (C ), seminars (S) and mark in final exam (E) are calculated as follows: the percentage of obtained points is converted to the mark in accordance with the approved AGH Regulations.

The final mark (OK) is calculated as a weighted average of the following marks:
OK = 0,6·w·E + 0,2·w·S + 0,2·w·C
w = 1 for the 1st term, w = 0,9 for the 2nd term, w = 0,8 for the 3rd term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Energy Policies of IEA Countries. International Energy Agency (IEA/OECD). Paris 2011. (www.iea.org)
2. Energy Policy of Poland until 2030 – Document approved by the Government. Ministry of Industry. Warsaw 2009.
3. National Renewable Energy Action Plan 2009-2012. Minister of Economy, Warsaw 2010.
4. Radetzki M., 2004. How to Determine the Reach of a Socially Optimal Energy Policy? Minerals and Energy. Vol. 19, No 3, 2004; 15-24.
5. Helm D., 2002. Energy policy: security of supply, sustainability and competition. Energy Policy 30 (2002) 173–184.
6. Egmond C., Jonkers R., Kok G., 2006. One size fits all? Policy instruments should fit the segments of target groups. Energy Policy 34 (2006) 3464–3474.
7. Energy Policy, international journal, available at sciencedirect.com
8. Energy, international journal, available at sciencedirect.com
9. Applied Energy, international journal, available at sciencedirect.com
10. Bartodziej G., Tomaszewski M., 2009. Energy policy and energy security (in Polish). (Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne). Wydawnictwo Nowa Energia. Racibórz 2009.
11. Łucki Z., 2010. Energy policy instruments (in Polish). (Instrumenty polityki energetycznej). Polityka Energetyczna, Tom 13, Zeszyt 1. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak