Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelling of fuels and energy systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-208-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the mechanisms of fuels and energy systems functioning as well as elements and their relations. Knows basic economic, technical, and environmental relations that shape the fuels and energy systems functioning and development. TC2A_W07, TC2A_W17, TC2A_W06, TC2A_W09, TC2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student realises relevant relations in fuels and energy systems and their impact on the development of the system, economy and the level of the citizens wellness. Performing the project in groups enables to understand rules and realities of working in groups. TC2A_K04, TC2A_K02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student is able to develop and use fuels and energy system model basing on his/her knowledge and skills to apply knowledge for solving technical, economic and environmental problems of fuels and energy sectors. TC2A_U16, TC2A_U01, TC2A_U09, TC2A_U22, TC2A_U03, TC2A_U12 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student realizes the role of fuels and energy economy development for the society, and value of the accurate forecasts and optimisation procedures TC2A_K02, TC2A_K03, TC2A_K06
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the mechanisms of fuels and energy systems functioning as well as elements and their relations. Knows basic economic, technical, and environmental relations that shape the fuels and energy systems functioning and development. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student realises relevant relations in fuels and energy systems and their impact on the development of the system, economy and the level of the citizens wellness. Performing the project in groups enables to understand rules and realities of working in groups. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to develop and use fuels and energy system model basing on his/her knowledge and skills to apply knowledge for solving technical, economic and environmental problems of fuels and energy sectors. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student realizes the role of fuels and energy economy development for the society, and value of the accurate forecasts and optimisation procedures - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introductory lecture

  Introductory lecture, organisation of classes.

  basic problems of fuels and energy systems modelling.

 2. Model's construction ans use

  Modelling process, stages and feedbacks.
  Basics of models’ construction, one and multi – modules models.
  Economic mechanisms in the fuels and energy models.
  Sectoral models, aims, structures, examples.

 3. Types of models for various levels of economy

  Models of fuels and energy economy at county’s level
  EFOM, ENPEP, PRIMES models.
  Global and long term models, specific structures and relations.

Ćwiczenia projektowe:
Simple model of Polish fuels and enrgy system

Construction of the fuels and energy system model for Poland.
Working out of models segment and their integration. Scenarios and analysis of results.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark is a weighted average of test (0.6) and project (0.4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Required course of systems modelling or course on econometrics, operational research.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Labys W. C., Modeling Mineral and Energy Markets, Kluwer Academic Publishers, Boston. 1999
Thompson G.L, Thore S, Computational economics, SC Press 1992
Systems modeling for energy policy, 1997, Ed. Bunn D.W., Larsen E.R., John Wiley and Sons

McCarl B.A., Spreen T.H., 1997, Applied mathematical programming using algebraic methods, http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/mccspr/thebook.pdf ,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak