Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc practice
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-301-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student can design an experiment. TC2A_W02 Praca dyplomowa
M_W002 Student is able to select and apply the appropriate method to answer research question and evaluate results technically and economically. TC2A_W02, TC2A_W07 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student can conduct experiment, collect the relevant data and documentary material on the topic and the issue of work. TC2A_U09, TC2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student is able to prepare a multimedia presentation with results of the work. TC2A_U05, TC2A_U01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student can design an experiment. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student is able to select and apply the appropriate method to answer research question and evaluate results technically and economically. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can conduct experiment, collect the relevant data and documentary material on the topic and the issue of work. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to prepare a multimedia presentation with results of the work. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
 1. Student takes at least 8 week MSc placement supervised by diploma thesis supervisor. During this placement she/he:
  1. Studies the literature on the topic and the issue of the MSc work.
  2. Chooses the appropriate research methodology aimed at solving the problem of MSc work.
  3. Collects the documentary material for MSc thesis: makes description on the execution of the experiment. Student analyses, documents, illustrates the research results.

 2. Student takes at least 8 weeks MSc placement supervised by diploma thesis supervisor. During this placement she/he:
  1. Studies the literature on the topic and the issue of the MSc work.
  2. Chooses the appropriate research methodology aimed at solving the problem of MSc work.
  3. Collects the documentary material for MSc thesis: makes description on the execution of the experiment. Student analyses, documents, illustrates the research results.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Udział w zajęciach praktycznych 200 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Assessment of progress and advancement of the MSc thesis.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The grade or the practice is given by MSc thesis supervisor, after approval of the experimental part of the thesis.