Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc seminar
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-302-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare presentation on the MSc thesis and discuss its methodology and results. TC2A_U06, TC2A_U07, TC2A_U05, TC2A_U17, TC2A_U19, TC2A_U01, TC2A_U13, TC2A_U15, TC2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U002 Student is able to prepare presentation on his MSc thesis with the following elements: content methodology research or experiments results conclusions TC2A_U05, TC2A_U01, TC2A_U02, TC2A_U04 Recenzja pracy dyplomowej,
Referat
M_U003 Student is capable of preparing reports form conducted research or experiments TC2A_U06, TC2A_U07, TC2A_U05, TC2A_U04 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student proves that he/she is a reliable person of capacities to contribute to the development and the economy and the society. TC2A_K02, TC2A_K07, TC2A_K03, TC2A_K05 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare presentation on the MSc thesis and discuss its methodology and results. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student is able to prepare presentation on his MSc thesis with the following elements: content methodology research or experiments results conclusions - - - - - - - + - - -
M_U003 Student is capable of preparing reports form conducted research or experiments - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student proves that he/she is a reliable person of capacities to contribute to the development and the economy and the society. - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
MSC thesis seminar

Presentation and discussion of the MSc thesis

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark based on evaluation of the presentation and the activity in discussions

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak