Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc thesis
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-303-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knowledge enables him to prepare MSc thesis as a report of conducted advanced research TC2A_W06, TC2A_W09, TC2A_W14, TC2A_W11, TC2A_W10, TC2A_W17
M_W002 Student is able to prepare presentation on his MSc thesis with the following elements: content methodology research or experiments results conclusions TC2A_U05, TC2A_U01, TC2A_U02, TC2A_U04, TC2A_U12, TC2A_U07 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student is capable of preparing reports form conducted research or experiments TC2A_U19, TC2A_U22, TC2A_U17, TC2A_U20 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Students MSc thesis proves that the student is a reliable person of capacities to contribute to the development and the economy and the society. TC2A_K02, TC2A_K07, TC2A_K03, TC2A_K05, TC2A_K01, TC2A_K06 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knowledge enables him to prepare MSc thesis as a report of conducted advanced research - - - - - - + - - - -
M_W002 Student is able to prepare presentation on his MSc thesis with the following elements: content methodology research or experiments results conclusions - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is capable of preparing reports form conducted research or experiments - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students MSc thesis proves that the student is a reliable person of capacities to contribute to the development and the economy and the society. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Preparation and exam on the MSc thesis

Presentation and discussion of the MSc thesis, exam on general and specific knowledge of the subjects studied.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 515 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 180 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 320 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark = mark of the MSc thesis

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak