Field learning outcome data:
Code:
TE1A_U03
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
is able to prepare a documentation reporting results of a particular task and prepare a written description referring results of the task;
Reference to ALO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów