Field learning outcome data:
Code:
ET1A_U16
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
potrafi projektować analogowe i cyfrowe układy (także w wersji scalonej) oraz systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
Reference to ALO:
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi