Field learning outcome data:
Code:
ET1A_K03
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
Reference to ALO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu