Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Problemy termiczne w układach elektronicznych
Learning outcome:
Student wie jak redukować zbędna energię strat cieplnych w układach analogowych i cyfrowych.
Connections with FLO:
 • ET1A_W02
  ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu;
 • ET1A_W05
  ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;
 • ET1A_W16
  zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
 • ES1A_W02
  has knowledge of physics, including mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, nuclear physics and solid-state physics, including the knowledge necessary to understand the basic physics involved in elements and systems, electronic systems, broadcasting, telecommunications networks and in their environment;
 • ES1A_W05
  has the elementary knowledge of the materials used in electronics;
 • ES1A_W16
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;