Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Technika sensorowa
Learning outcome:
Student potrafi formułować oraz — wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne, symulacyjne i eksperymentalne — testować hipotezy związane z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów elektronicznych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych;
Connections with FLO:
 • ET1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ET1A_U14
  potrafi zaprojektować proces testowania elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych i prostych systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych, protokołów sieciowych oraz — w przypadku wykrycia błędów — przeprowadzić ich diagnozę;
 • ES1A_U06
  has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;
 • ES1A_U14
  can design a process to test the elements of analog and digital electronic circuits and simple electronic systems, telecommunications and networks, network protocols, and — in the case of detection of mistakes — made their diagnosis;