Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Programowanie terminali mobilnych z systemem operacyjnym Android
Learning outcome:
Umiejętność tworzenia usług dla OS Android.
Connections with FLO:
 • ET1A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania;
 • ET1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
 • ET1A_W08
  ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu);
 • ET1A_W17
  zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ES1A_W06
  possesses the ordered knowledge of computer architectures, systems, computer networks, databases, operating systems, necessary to install, operate and maintenance of equipment required for information processing, including simulation and design;
 • ES1A_W07
  possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;
 • ES1A_W08
  owns a detailed knowledge of the microprocessor system architectures and programming techniques (knows the high and low level programming languages);
 • ET1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ET1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • ET1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ET1A_U10
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów elektronicznych, protokołów sieciowych, baz danych oraz prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych;
 • ES1A_W17
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U02
  works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;
 • ES1A_U04
  prepares and presents a short presentation about the outcome of the project results;
 • ES1A_U05
  uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;
 • ES1A_U06
  has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;
 • ES1A_U10
  uses properly-chosen computer-aided environments, simulators and other CAD tools for simulation, design and verification of components and electronic systems, network protocols, databases, simple electronic s and telecommunications system;