Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Renewable energy sources
Learning outcome:
Student ma podstawowa wiedzę w zakresie fotowoltaiki, obejmującą: podstawy budowy ogniw słonecznych i ich zasadę działania, metody zwiększania wydajności ogniw, systemy sterowania i dystrybucji energii
Connections with FLO:
 • ET1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • ET1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ES1A_K02
  sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;
 • ES1A_K05
  thinks and acts creatively;