Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
English B2 course - compulsory course of 150 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 4/4
Learning outcome:
Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym.
Connections with FLO:
 • ZIP1A_U14
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem literatury fachowej z zakresu metalurgii, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • ME1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • ME1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • ME1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • ME1A_K07
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
 • IS1A_U05
  ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
 • IS1A_U07
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki
 • IS1A_U05
  posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem materiałów źródłowych i dokumentów zawierających terminologię z zakresu inżynierii środowiska oraz poprawnego pisemnego i ustnego przedstawienia wyników własnych opracowań
 • IS1A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • EI1A_U16
  A student has language skills at B2 level according to Common European Framework of Reference for Languages, CEFR
 • GK1A_U01
  Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, szczególnie w zakresie geodezji i kartografii oraz wyciągać wnioski z tych informacji, a także formułować i uzasadniać opinie
 • GK1A_U05
  Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla geodezji i kartografii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IM1A_U19
  A student can speak a foreign language sufficiently to communicate as well as read with comprehension literature in the field of materials engineering, instructions and equipment operation manuals or similar documents
 • IP1A_U02
  Potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji oraz innych dziedzinach nauk technicznych
 • IP1A_U04
  Ma umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, także w języku obcym
 • IP1A_U06
  Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IO1A_U05
  A student has language skills in technical and physical sciences in accordance to the requirements for the B2 level of Common European Framework of Reference for Languages
 • IS1A_U03
  potrafi w języku polskim i angielskim opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego zadania lub projektu z zakresu inżynierii środowiska i przygotować tekst omówienia wyników realizacji zadania lub projektu
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania lub projektu inżynierskiego
 • ME1A_U12
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego
 • ME1A_U13
  Potrafi w języku polskim i obcym w jasny i logiczny sposób przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania inżynierskiego z zakresu metalurgii
 • OS1A_U11
  The graduate is able to prepare, both in Polish and in a foreign language, a well-documented elaboration about problems in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
 • OS1A_U12
  The graduate communicates effectively in speaking, both in Polish and in a foreign language, on specific subjects in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
 • IT1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IT1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • GF1A_U17
  Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem prostych tekstów z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U18
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2
 • GF1A_U19
  Posiada umiejętność tworzenia prostych opracowań badań geofizycznych i prowadzenia dyskusji naukowych językiem naukowym polskim i obcym
 • GF1A_U20
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym
 • GG1A_U09
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG1A_U11
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • IA1A_U11
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, sporządzić odpowiednie rysunki, schematy i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
 • IA1A_U12
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IA1A_U13
  potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, korzystać z ich form tradycyjnych takich jak zasoby biblioteczne jak i nowoczesnych – baz danych, internetowych stron domowych autorów, stron instytucji naukowych, porządkować i integrować uzyskane informacje według kryteriów ich przydatności do uzyskania rozwiązania
 • IA1A_U14
  posługuje się językiem angielskim lub innym obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • IA1A_K01
  umie efektywnie pracować w zespole, korzystać efektywnie z wyników pracy innych jego członków, skutecznie przekazywać wyniki swojej pracy, potrafi też w razie potrzeby przejmować zadania innych członków zespołu
 • IA1A_K06
  skutecznie komunikuje się posługując się szerokim zakresem fachowej terminologii z zakresu akustyki, inżynierii dźwięku lub muzyki
 • TE1A_U03
  is able to prepare a documentation reporting results of a particular task and prepare a written description referring results of the task;
 • TE1A_U04
  has sufficient skills in order to prepare a short presentation about a project or task results;
 • TE1A_U06
  speaks English on a level sufficient to cooperate with foreign colleagues; is able to read English research papers, technical documentation, manuals of telecommunication, computer and networking equipment, devices and tools, as well as other similar documents;
 • GiG1A_U05
  Posługuje się językiem nowożytnym w obszarze zagadnień inżynierskich (typowych dla górnictwa i geologii) na poziomie B2 określonym w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego