Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie
Connections with FLO:
 • TC1A_K01
  Student understands the need to train and to improve professional and personal competences
 • BG1A_K01
  Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
 • BG1A_K02
  Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje proces ich uczenia się.
 • BG1A_K06
  Pojmuję istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role.
 • ME1A_K01
  Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się
 • ME1A_K02
  Potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • IT1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
 • IT1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • GF1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
 • GF1A_K05
  Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
 • KL1A_K01
  Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.