Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
BHP i ergonomia
Learning outcome:
Student zna i rozumie przyczyny wypadków i chorób zawodowych
Connections with FLO:
  • ET1A_W23
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym;
  • ES1A_W23
    has the basic knowledge necessary for the understanding of the determinants of nontechnical aspects of engineering; know the basic principles of safety and health manner of electronics and telecommunications work;