Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Electronic metrology
Learning outcome:
Zna i rozumie budowę, zasady działania oraz przetwarzania sygnałów w podstawowych przyrządach analogowych i cyfrowych oraz układach stosowanych w pomiarach wielkości elektrycznych.
Connections with FLO:
 • ET1A_W13
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów (metod ich przetwarzania) oraz technik antenowych;
 • ET1A_W14
  ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
 • ES1A_W13
  possesses the ordered knowledge of of theory of electrical circuits, signals theory (methods of processing) and antenna techniques;
 • ES1A_W14
  has a basic knowledge of metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic parameters that characterize the elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and computer tools necessary to analyze experiment results;