Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Simulation of electronic circuits
Learning outcome:
Student potrafi wprowadzić topologię analizowanego układu w postaci tekstowej i z użyciem interfejsu graficznego. Umie przeprowadzić wszechstronne analizy badanego układu z uwzględnieniem zmian parametrów elektrycznych układu np. na skutek starzenia lub rozrzutów statystycznych. Potrafi krytycznie odnieść się do wyników symulacji.
Connections with FLO:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U08
  potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
 • ET1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U08
  does signal analyzes and implements simple signal processing algorisms in time and frequency domain, uses analog and digital techniques with hardware and software appropriate tools;
 • ES1A_U09
  can compare the design of electronic systems and communication systems considering usability, performance and economic (power, speed, cost, reliability, topology, bandwidth, etc.);