Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Simulation of electronic circuits
Learning outcome:
Student umie wykorzystać symulator do zadań projektowych
Connections with FLO:
 • ET1A_U08
  potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
 • ET1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
 • ES1A_U08
  does signal analyzes and implements simple signal processing algorisms in time and frequency domain, uses analog and digital techniques with hardware and software appropriate tools;
 • ES1A_U09
  can compare the design of electronic systems and communication systems considering usability, performance and economic (power, speed, cost, reliability, topology, bandwidth, etc.);