Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Simulation of electronic circuits
Learning outcome:
Student umie czytać dokumentację używanego programu, znaleźć w niej odpowiednie informacje a także tworzyć dokumentację naukową i techniczną zawierającą wyniki symulacji
Connections with FLO:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U04
  prepares and presents a short presentation about the outcome of the project results;