Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Learning outcome:
Student zna podstawowe definicje i pojęcia oraz algorytmy z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów
Connections with FLO:
 • ET1A_W13
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów (metod ich przetwarzania) oraz technik antenowych;
 • ET1A_W18
  zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii;
 • ET1A_W20
  zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;
 • ET1A_U08
  potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe;
 • ES1A_W13
  possesses the ordered knowledge of of theory of electrical circuits, signals theory (methods of processing) and antenna techniques;
 • ES1A_W18
  knows the basic concepts of telecommunications, telecommunications signals representation in time and frequency domain; knows the features of the analogue and the digital transmission, the properties of the communication channel, the role of coding, modulation and cryptography;
 • ES1A_W20
  knows the organization and the functionality of multimedia interactive services; knows application of multimedia communication, processing and coding method used for sounds, images, and text in media systems;
 • ES1A_U08
  does signal analyzes and implements simple signal processing algorisms in time and frequency domain, uses analog and digital techniques with hardware and software appropriate tools;