Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych
Connections with FLO:
 • ET1A_W03
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania systemów telekomunikacji optycznej oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji; posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania sieci optycznych;
 • ET1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
 • ET1A_W19
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla wybranych urządzeń sieciowych;
 • ET1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ES1A_W03
  has an ordered and a theoretical knowledge of the fotonic, including the knowledge necessary for understanding the physical bases of telecommunication optical systems, optical recording and information processing; has knowledge of the functioning of optical networks;
 • ES1A_W09
  possesses the ordered knowledge of computer networks (LAN, MAN, WAN), the principles of their organization and administration, communications protocols, routing, traffic engineering mechanisms, virtual networks;
 • ES1A_W19
  knows and understands the layered model of telecommunications equipment of networks, specific features of each layer in selected network devices;
 • ES1A_W21
  is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;