Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Learning outcome:
Potrafi pracować w grupie
Connections with FLO:
 • ET1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • ET1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
 • ES1A_K01
  understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;
 • ES1A_K04
  is aware of the responsibility for their own work and willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative tasks;