Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Podst. ekonomii, finansów i prawa w biznesie
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów biznesowych
Connections with FLO:
 • ET1A_W23
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym;
 • ET1A_W25
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • ES1A_W23
  has the basic knowledge necessary for the understanding of the determinants of nontechnical aspects of engineering; know the basic principles of safety and health manner of electronics and telecommunications work;
 • ES1A_W25
  has an elementary knowledge of management, including quality management, business, general rules of creation and development the different forms of the individual enterprises;