Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
The Main Issues and Directions of Philosophy
Learning outcome:
Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych
Connections with FLO:
 • ET1A_W23
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym;
 • ET1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • ES1A_W23
  has the basic knowledge necessary for the understanding of the determinants of nontechnical aspects of engineering; know the basic principles of safety and health manner of electronics and telecommunications work;
 • ES1A_K02
  sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;