Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
The Main Issues and Directions of Philosophy
Learning outcome:
Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym
Connections with FLO:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_K02
  sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;