Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata.
Learning outcome:
Potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym (uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej), będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej.
Connections with FLO:
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ET1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;
 • ES1A_U06
  has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;