Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata.
Learning outcome:
Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problemem badawczym ;potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej religijnej, politycznej i społecznej.
Connections with FLO:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U04
  prepares and presents a short presentation about the outcome of the project results;