Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku
Learning outcome:
Ma świadomość i lepiej rozumie społeczną rolę inżyniera w przekazie informacyjnym
Connections with FLO:
  • ET1A_K06
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały;
  • ES1A_K06
    recognizes the social role of being the technical graduate, especially understands the need to formulate and communicate to the public, among others. through the mass media — information and opinions on developments in electronics, telecommunications and other aspects of the activities of the engineering; shall endeavor to transmit such information and opinions in a commonly understandable;