Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Design laboratory
Learning outcome:
tworzy dokumentację projektową zgodnie z przyjętymi wzorcami i harmonogramem
Connections with FLO:
 • ET1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • ET1A_U11
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne, a także sieci optyczne, kablowe i bezprzewodowe;
 • ET1A_U14
  potrafi zaprojektować proces testowania elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych i prostych systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych, protokołów sieciowych oraz — w przypadku wykrycia błędów — przeprowadzić ich diagnozę;
 • ET1A_U15
  potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
 • ET1A_U16
  potrafi projektować analogowe i cyfrowe układy (także w wersji scalonej) oraz systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
 • ET1A_U17
  potrafi projektować proste układy i systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych;
 • ET1A_U18
  potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu;
 • ES1A_U05
  uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;
 • ES1A_U11
  uses proper methods and devices that allows measuring parameters of elements and electronic systems, as well as the optical, cable and wireless network;
 • ES1A_U14
  can design a process to test the elements of analog and digital electronic circuits and simple electronic systems, telecommunications and networks, network protocols, and — in the case of detection of mistakes — made their diagnosis;
 • ES1A_U15
  makes requirements specification of a simple electronic and telecommunications systems, at the adequate level of implemented features, uses the hardware description language;
 • ES1A_U16
  develops analog and digital systems (also in the combined version), electronic and telecommunications systems, taking into account the specific commercial and economic criteria, using appropriate methods, techniques and tools;
 • ES1A_U17
  designs simple network systems for different channels of broadcasting and types of transmitted data;
 • ES1A_U18
  uses the catalogue and application notes in case of determining the relevant components for the designed system;