Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Design laboratory
Learning outcome:
pracuje w grupie, może zajmować w niej różne role
Connections with FLO:
 • ET1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
 • ET1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ET1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały;
 • ES1A_K04
  is aware of the responsibility for their own work and willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative tasks;
 • ES1A_K05
  thinks and acts creatively;
 • ES1A_K06
  recognizes the social role of being the technical graduate, especially understands the need to formulate and communicate to the public, among others. through the mass media — information and opinions on developments in electronics, telecommunications and other aspects of the activities of the engineering; shall endeavor to transmit such information and opinions in a commonly understandable;