Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Graduate laboratory 1
Learning outcome:
Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów
Connections with FLO:
 • ET1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • ET1A_U19
  potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania;
 • ET1A_U21
  potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia lub systemu elektronicznego (transmisji danych); potrafi wstępnie oszacować jego koszty;
 • ET1A_U27
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;
 • ES1A_U05
  uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;
 • ES1A_U19
  designs a simple printed circuit board using special software;
 • ES1A_U21
  can schedule the process of simple device or electronic system (data transmission) implementation; can initially estimate project costs;
 • ES1A_U27
  evaluates the usefulness of routine methods and tools used to solve simple tasks for engineering, typical for electronics and telecommunications, and select and apply appropriate methods and tools;