Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Graduate laboratory 1
Learning outcome:
Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów
Connections with FLO:
 • ET1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • ET1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • ES1A_K01
  understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;
 • ES1A_K02
  sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;