Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Metodyka i techniki programowania 2
Learning outcome:
Rozumie potrzebę uczenia się
Connections with FLO:
  • ET1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
  • ES1A_K01
    understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;