Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Metodyka i techniki programowania 2
Learning outcome:
Potrafi rozwiązywać proste zadania inżynierskie w języku Matlab
Connections with FLO:
 • ET1A_W14
  ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
 • ET1A_U24
  potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących;
 • ES1A_W14
  has a basic knowledge of metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic parameters that characterize the elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and computer tools necessary to analyze experiment results;
 • ES1A_U24
  formulates the algorithms, uses the programming high and low level languages, uses relevant tools to develop computer programs that control electronic system and equipment, programs microcontrollers and microprocessor;