Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Wireless techniques and systems
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu radiokomunikacji oraz zna właściwości kanału radiowego i rolę kodowania, modulacji i filtracji kanałowej
Connections with FLO:
  • ET1A_W18
    zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii;
  • ES1A_W18
    knows the basic concepts of telecommunications, telecommunications signals representation in time and frequency domain; knows the features of the analogue and the digital transmission, the properties of the communication channel, the role of coding, modulation and cryptography;