Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Technika mikroprocesorowa 2
Learning outcome:
Student zdobędzie umiejętności pozwalające na samodzielna budowę systemu elektronicznego złożonego z procesora i układów peryferyjnych w oparciu o samodzielnie zaprojektowane i napisane oprogramowanie.
Connections with FLO:
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opiniepotrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • EL1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • EL1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
 • EL1A_U11
  potrafi połączyć wiedzę o budowie i technologiach materiałów z ich stosowaniem w nowoczesnych konstrukcjach elektrotechnicznych
 • EL1A_U12
  umie analizować i projektować układy pomiarowe wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych oraz przeprowadzać pomiary i opracowywać wyniki z uwzględnieniem oceny niepewności pomiaru
 • EL1A_U13
  potrafi dobierać urządzenia i aparaturę elektroenergetyczną, w tym pomiarową i zabezpieczeniową, pod kątem kompletności, bezpieczeństwa obsługi, nadzoru i realizacji zadań, uwzględniając aspekty ekonomiczne
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • EL1A_U02
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, dokumentacji użytkowych oraz podobnych dokumentów;
 • EL1A_U06
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji układów oraz prostych systemów elektronicznych;
 • EL1A_U11
  potrafi projektować proste układy oraz systemy elektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
 • EL1A_U12
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system elektroniczny;
 • EL1A_U13
  potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu; potrafi opracować oprogramowanie mikrokontrolera lub mikroprocesora sterującego w systemie elektronicznym;