Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Elektronika w medycynie
Learning outcome:
Student ma podstawowa wiedzę w zakresie organizowania pomiaru medycznego w aspekcie inżynierskim oraz technik archiwizowania i prezentowania pozyskiwanych wyników
Connections with FLO:
 • ET1A_W14
  ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
 • ET1A_W20
  zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;
 • ET1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ES1A_W14
  has a basic knowledge of metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic parameters that characterize the elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and computer tools necessary to analyze experiment results;
 • ES1A_W20
  knows the organization and the functionality of multimedia interactive services; knows application of multimedia communication, processing and coding method used for sounds, images, and text in media systems;
 • ES1A_W21
  is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;