Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Elektronika w medycynie
Learning outcome:
Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wzajemnego poszanowania, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działania inżyniera.
Connections with FLO:
 • ET1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • ET1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
 • ET1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały;
 • ES1A_K02
  sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;
 • ES1A_K03
  is aware of the behaviors in a professional manner, compliances with the rules of professional ethics and respects for the diversity of views and cultures;
 • ES1A_K06
  recognizes the social role of being the technical graduate, especially understands the need to formulate and communicate to the public, among others. through the mass media — information and opinions on developments in electronics, telecommunications and other aspects of the activities of the engineering; shall endeavor to transmit such information and opinions in a commonly understandable;