Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Learning outcome:
Ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny. Potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania
Connections with FLO:
 • ET1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ET1A_W23
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym;
 • ES1A_W21
  is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;
 • ES1A_W23
  has the basic knowledge necessary for the understanding of the determinants of nontechnical aspects of engineering; know the basic principles of safety and health manner of electronics and telecommunications work;
 • EL1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;