Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rachunkowość komputerowa
Course of study:
2014/2015
Code:
EAR-2-202-IS-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kucharska Edyta (edyta@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kucharska Edyta (edyta@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna rolę rachunkowości w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. AR2A_K01 Test,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi założyć firmę w Polsce, przygotować i wypełnić odpowiednie druki i formularze. AR2A_U02, AR2A_U01 Completion of laboratory classes
M_U002 Potrafi obsługiwać aplikacje finansowo-księgowe oraz posiada umiejętność zarządzania systemem do prowadzenia ksiąg rachunkowych AR2A_U16, AR2A_U21 Completion of laboratory classes
M_U003 Potrafi zaprojektować oraz wdrożyć aplikacje (moduły) finansowo-księgowe AR2A_U16, AR2A_U02 Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Dysponuje podstawową wiedzą o rachunkowości i systemie podatkowym w Polsce. AR2A_W08 Test
M_W002 Zna procedurę zakładania własnego przedsiębiorstwa AR2A_W08 Completion of laboratory classes
M_W003 Zna oprogramowanie związane z rachunkowością, w tym moduły finansowo-księgowe zintegrowanych systemów do zarządzania AR2A_W13, AR2A_W02, AR2A_W08 Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna rolę rachunkowości w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi założyć firmę w Polsce, przygotować i wypełnić odpowiednie druki i formularze. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obsługiwać aplikacje finansowo-księgowe oraz posiada umiejętność zarządzania systemem do prowadzenia ksiąg rachunkowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować oraz wdrożyć aplikacje (moduły) finansowo-księgowe - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje podstawową wiedzą o rachunkowości i systemie podatkowym w Polsce. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna procedurę zakładania własnego przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna oprogramowanie związane z rachunkowością, w tym moduły finansowo-księgowe zintegrowanych systemów do zarządzania + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

System podatkowy w Polsce. Zakładanie własnego przedsiębiorstwa: formy własności przedsiębiorstw, proces rejestracyjny nowego podmiotu gospodarczego.
Ewidencja podatkowa: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, księga przychodów i rozchodów. Ewidencje pomocnicze.
Księgi rachunkowe: zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencja operacji gospodarczych (konto księgowe, zasada zapisu operacji na konta księgowe, plan kont), sprawozdania finansowe.
Podatek VAT – charakterystyka, stawki, ewidencjonowanie.

Prowadzenie księgowości za pomocą komputera: wymogi prawne, komputerowy zapis księgowy, wydruki i zestawienia komputerowe, cyfrowe księgi rachunkowe i nośniki dla nich, zabezpieczenie baz danych.
Budowa modułów finansowo-księgowych w zintegrowanych systemach do zarządzania.
Wdrażanie (konfigurowanie) modułów finansowo-księgowych.
Obieg informacji i kompleksowe przetwarzanie danych rachunkowości obejmujące całość prac ewidencyjnych, rachunku kosztów i sprawozdawczości w zintegrowanych systemach do zarządzania.

Laboratory classes:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci wykonują zadania praktyczne ugruntowujące i rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas wykładów. Dokonują przeglądu oraz analizy porównawczej dostępnego na rynku oprogramowania związanego z rachunkowością przedsiębiorstw. Zapoznają się ze strukturą oraz funkcjonowaniem modułu finansowo-księgowego oraz powiązanymi z nim modułami wybranego zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem (np. CDN-XL, CDN-Optima, IFS – Finanse).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z tych zajęć. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje brak zaliczenia przedmiotu, przy czym nieobecności usprawiedliwić należy w terminie do 2 tygodni (licząc od końca okresu nieobecności). W przypadku dłuższych lub częstych nieobecności usprawiedliwionych (3 lub więcej) należy zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia sposobu nadrobienia i zaliczenia zaległości.
2. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest wyznaczana jako średnia ze wszystkich ocen i kolokwiów uzyskanych w trakcie zajęć. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia.
3. Student ma prawo do jednego poprawkowego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w przypadku braku więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
4. Zasadniczo ocena końcowa pokrywa się z oceną uzyskaną z zajęć laboratoryjnych. Za aktywny udział w dyskusjach na wykładzie audytoryjnym ocena końcowa może być podwyższona o 0.5 stopnia.
5. W przypadku zaliczenia ćwiczeń w terminie poprawkowym, ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen z wszystkich dotychczasowych terminów, przy czym wystawiana jest ocena co najmniej 3,0.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. B. Gierusz: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk, 2011
2. B. Gierusz: Zbiór rozwiązań do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk, 2011
3. www.mf.gov.pl, www.ms.gov.pl, www.podatki.biz, www.lex.pl, www.rp.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. IFS Applications a CDN-XL : finanse w zintegrowanych systemach do zarządzania — Edyta KUCHARSKA, Lidia DUTKIEWICZ; Automatyka: 2003 t. 7 z. 3 s. 649–658.
2. Moduły finansowe w zintegrowanych systemach do zarządzania przedsiębiorstwami — Edyta KUCHARSKA, Lidia DUTKIEWICZ ; Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej : Szczawnica, 2002. — S. 393–402.

Additional information:

None