Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing przemysłowy
Course of study:
2014/2015
Code:
EAR-2-209-IS-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kwiecień Joanna (kwiecien@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kwiecień Joanna (kwiecien@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce AR2A_K01 Report,
Execution of a project
M_K002 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy AR2A_K01 Report,
Execution of a project
Skills
M_U001 Umie zanalizować oraz wyciągnąć wnioski z zaistniałych zjawisk na rynku produktów przemysłowych AR2A_U01 Report,
Execution of a project
M_U002 Umie wykorzystać odpowiednie techniki do tworzenia strategii istnienia przedsiębiorstw na rynku dóbr i usług przemysłowych AR2A_U03, AR2A_U01 Report,
Execution of a project
M_U003 Potrafi pracować w zespole AR2A_U02 Report,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z marketingiem AR2A_W08 Examination
M_W002 Zna i rozumie elementy marketingowe stosowane na rynku dóbr i usług przemysłowych AR2A_W08 Examination
M_W003 Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku przedsiębiorstw AR2A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zanalizować oraz wyciągnąć wnioski z zaistniałych zjawisk na rynku produktów przemysłowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać odpowiednie techniki do tworzenia strategii istnienia przedsiębiorstw na rynku dóbr i usług przemysłowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować w zespole - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z marketingiem + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie elementy marketingowe stosowane na rynku dóbr i usług przemysłowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do marketingu

  Istota marketingu. Podstawowe pojęcia związane z marketingiem, definicje i rodzaje marketingu. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Proces zarządzania marketingowego. Specyfika marketingu przemysłowego (B2B). Proces sprzedaży produktu przemysłowego. Procesy zachodzące w przedsiębiorstwach B2B.

 2. Produkt

  Pojęcie, struktura, cykl życia produktu. Klasyfikacja dóbr przemysłowych, polityka produktu. Logistyka produktu. Branding i budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

 3. Rynek dóbr i usług przemysłowych

  Pojęcie segmentacji rynku, specyficzne cechy rynku. Uwarunkowania decyzji rynkowych. Analiza konkurencji, siły oddziałujące na zachowania nabywców.

 4. Metody analizy

  Metoda portfelowa BCG, GE, ADL, analiza SWOT.

 5. Cena

  Rodzaje cen, strategie cenowe.

 6. Dystrybucja

  Istota dystrybucji, struktura dystrybucji, rodzaje kanałów dystrybucji, projektowanie kanałów dystrybucji. Algorytmy optymalizacji transportu towarów.

 7. Promocja

  Polityka promocji. Podstawowe formy promocji. Metody badania efektywności form promocji. Metody wyznaczania optymalnego zasięgu reklam.

 8. System informacji marketingowej

  Metody badań marketingowych, źródła informacji marketingowej. Rola systemów CRM. Opracowanie i analiza badań.

 9. Przykłady strategii marketingowych przedsiębiorstw
Project classes:

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia projektowe rozszerzające wiedzę przekazywaną podczas wykładów. Wykonywane projekty w zespołach kilkuosobowych pozwalają poznać praktyczne elementy i narzędzia marketingu dóbr i usług przemysłowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 114 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6) i ćwiczeń projektowych (waga 0,4), przy czym obie oceny muszą być pozytywne.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość badań operacyjnych

Recommended literature and teaching resources:

Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1999.
Filipowicz B.: Matematyczne modelowanie w marketingu. Wyd. POLDEX, Kraków 2001.
Kotler P.: Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
Kotler P.: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
Hutt M.D., Speh T.W.: Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych. PWN, Warszawa 1997.
Kotler P., Kotler M.: Przez marketing do wzrostu; 8 zwycięskich strategii. DW REBIS, Poznań 2013.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

B. Filipowicz, J. Kwiecień: Modelowanie efektywności reklamy. Automatyka, 11 (3), 2007.

Additional information:

None