Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat na studia I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki i fizyki typowe dla absolwenta szkoły średniej, po ukończeniu klasy matematyczno-fizycznej.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa maturalnego.
Więcej informacji:
http://www.agh.edu.pl/kandydaci/podstawowe-informacje/krok-po-kroku/krok-po-kroku-na-studia-i-stopnia/

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 73/2013 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Minimum limit of students:

180

General degree program characteristic:
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
210
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
  • Elektronika
  • Telekomunikacja
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Kierunek studiów wpisuje się zarówno w strategię rozwoju AGH (uchwała Senatu nr 19/2013) jak i wydziału IEiT (uchwała RW 79/2013 z dnia 25.04.2013r). Zarówno strategia rozwoju AGH jak i Wydziału wskazuje na zasadnicze cele jakimi są: „rozwój wiedzy oraz kształcenie studentów w krajowej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej poprzez ciągłe podwyższanie jakości kształcenia, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz sprawne funkcjonowanie organizacyjne we wszystkich obszarach działania uczelni, zacieśnianie współpracy ze środowiskiem biznesu oraz społeczeństwem.” Każda z wymienionych strategii rozwoju w obszarze kształcenia stawia sobie za cel „wysoką jakość procesu kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia, dalsze rozwijanie jakości na wszystkich poziomach kształcenia, kształcenie dla potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy, kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, mobilnych i przedsiębiorczych zarówno podczas studiów, jak i w pracy zawodowej.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
fifth, seventh
Requirements for semester registration:

Określa § 17 Regulaminu studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisałwa Staszica w Krakowie – uchwała Senatu AGH nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
http://www.dzn.agh.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=44

Individual degree programmes:

Na kierunku prowadzone są studia indywidualne, zgodnie z regulaminem studiów AGH, § 9 Studia Indywidualne, Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisałwa Staszica w Krakowie – uchwała Senatu AGH nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
http://www.dzn.agh.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=44

Rules of determining the final grade:

Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14, Regulaminu Studiów AGH,z wagą 60%
2) końcowej oceny pracy, ustalonej zgodnie z § 24 ust. 9, Regulaminu Studiów AGH, z wagą 20% ;
3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję, z wagą 20%.

Other comments:

.

Diploma procedure requirements:

Student wykonuje pracę dyplomową zgodnie z § 24, Regulaminu Studiów AGH

Additional information:

.