Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
BHP i ergonomia
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-102-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Daszczyszak Michał (michal.daszczyszak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Daszczyszak Michał (michal.daszczyszak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii ET1A_W23 Test
M_W002 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce ET1A_W23 Test
M_W003 Student zna i rozumie przyczyny wypadków i chorób zawodowych ET1A_W23 Test
M_W004 Student dysponuje wiedzą na temat porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych ET1A_W23 Test
M_W005 Student zna sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim ET1A_W23 Test
M_W006 Student zna i rozumie podstawowe metody oceny ryzyka zawodowego ET1A_W23 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie przyczyny wypadków i chorób zawodowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student dysponuje wiedzą na temat porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim + - - - - - - - - - -
M_W006 Student zna i rozumie podstawowe metody oceny ryzyka zawodowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

W ramach modułu zajęcia są prowadzone w formie wykładu (8 godzin).

WYKŁADY:

1.Ergonomia oraz zagadnienia z nią związane (2 godz.);
podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii; układ człowiek-praca; fizjologiczne aspekty procesu pracy. Czynniki środowiska pracy o największym znaczeniu w elektroenergetyce; charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; elektromagnetyczne pola naturalne i pochodzące od urządzeń technicznych jako czynnik zagrożenia zdrowia człowieka; pola od urządzeń elektroenergetycznych oraz pola o częstotliwości od 0,1 MHz do 300 GHz; strefy ochronne. Hałas; podstawowe pojęcia; natężenie hałasu; rodzaje hałasu; dopuszczalne wartości hałasu; profilaktyka. Pyły przemysłowe w środowisku pracy; oddziaływanie pyłów na organizm ludzki; ochrona przed nadmiernym pyleniem; profilaktyka.
2.Podstawowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce (1 godz.);
charakterystyka aktów prawnych: Dyrektywy Rady nr 89/391, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu Pracy.
3.Wypadki i choroby zawodowe (1 godz.);
podstawowe pojęcia, przyczyny wypadków i chorób zawodowych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
4.Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki (1 godz.);
porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych; rodzaje i uwarunkowania oddziaływań; wartości graniczne natężenia prądu. Zasady postępowania w przypadku rażenia prądem elektrycznym; uwalnianie porażonego od działania prądu; ocena stanu porażonego; rodzaje udzielanej pierwszej pomocy. Zakres pierwszej pomocy udzielanej porażonemu; sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca; opis i zasady wyboru poszczególnych metod sztucznego oddychania; postępowanie w przypadku jednego lub dwóch ratowników; kontrola skuteczności i postępowanie w przypadku przywrócenia oddychania i krążenia.
5.Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa i dodatkowa (1 godz.);
sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim; sposoby realizacji ochrony przed dotykiem pośrednim: szybkie wyłączanie (przykłady), połączenia wyrównawcze, II klasa ochronności, izolowanie stanowiska, separacja elektryczna; ochrona równoczesna. Napięcia w ochronie przeciwporażeniowej; napięcie robocze, dotykowe, krokowe, rażenia, bezpieczne; sposoby technicznej realizacji napięć bezpiecznych; rodzaje układów sieciowych.
6.Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (2 godz.);
zakładowa polityka BHP; znaczenie kosztów w polityce BHP; certyfikaty na SZ BHP. Metody oceny ryzyka zawodowego; zagrożenie a ryzyko; ryzyko na stanowiskach pracy; ocena ryzyka zawodowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 8 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie oceny uzyskanej z kolokwium (80%) oraz aktywności na wykładach (0% lub 20%), tzn.:ocena z kolokwium razy 0.8 plus 1 punkt za obecność na co najmniej 3 wykładach; przy wystawianiu oceny końcowej stosuje się następujące oceny:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0);
b) 81 – 90% plus dobry (4.5);
c) 71 – 80% dobry (4.0);d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5);
e) 50 – 60% dostateczny (3.0);
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Prerequisites and additional requirements:

nie dotyczy – przedmiot w zakresie kształcenia podstawowego

Recommended literature and teaching resources:

1.Daszczyszak M.: Ocena ryzyka zawodowego przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, Energetyka, 1/2005.
2.Daszczyszak M.: Wpływ poziomu niezawodności na poziom bezpieczeństwa pracowników, Przegląd Elektrotechniczny 1/2005.
3.Dudek B., Daszczyszak M.: Occupational risk assessment of operating live electrical power devices, 9th International Live Working Conference ICOLIM 2008 4-6 June 2008, Toruń, Poland.
4.Kinney G. F., Wiruth A. D.: Practical Risk Analysis for Safety Management, Naval Weapons Center, China Lake, 1976.
5.Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012.
6.Studenski R.: Ryzyko zawodowe w spółkach dystrybucyjnych energii elektrycznej, ODDK, Gdańsk 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None