Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Circuit theory 1
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-109-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Galias Zbigniew (galias@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wasiewicz-Porębska Anna (porebska@agh.edu.pl)
mgr inż. Dąbrowski Andrzej (amd@agh.edu.pl)
Galias Zbigniew (galias@agh.edu.pl)
dr inż. Czosnowski Jacek (czos@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ET1A_K01 Activity during classes
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur ET1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy układów elektrycznych i elektronicznych prądu stałego i sinusoidalnego ET1A_U07 Test
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia ET1A_U27 Test
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego ET1A_W14 Test
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego ET1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy układów elektrycznych i elektronicznych prądu stałego i sinusoidalnego - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (15 h) oraz ćwiczeń audytoryjnych (30 h).

Wykłady

1.Pojęcia podstawowe (3h)
Podstawowe wielkości elektryczne. Podstawowe modele zjawisk w obwodzie: rezystancja, indukcyjność pojemność. Warunek quasi-stacjonarności i jego konsekwencje. Elementy nieliniowe. Parametry statyczne i dynamiczne. Dwójnik. Źródła niezależne i sterowane. Indukcyjności sprzężone. Transformator idealny. Wzmacniacz operacyjny. Żyrator. Prawa Kirchhoffa. Zasada Tellegena. Szeregowe i równoległe łączenie elementów. Zasada superpozycji. Zasada kompensacji. 2.Obwody prądu stałego (6h)
Rezystancja zastępcza. Przekształcenie “trójkąt-gwiazda”. Dzielniki oporowe. Metoda superpozycji. Metody źródeł zastępczych. Elementy teorii grafów. Opis algebraiczny grafu sieciowego. Metoda napięć węzłowych. Metoda prądów obwodowych. Moc w obwodach prądu stałego: moc dwójnika, bilans mocy, dopasowanie obciążenia do źródła.
3.Obwody liniowe prądu sinusoidalnego (6h)
Sygnały okresowe i sinusoidalne. Metoda klasyczna analizy obwodów prądu sinusoidalnego. Reprezentacja zespolona sygnału sinusoidalnego. Równania elementów i prawa Kirchhoffa w zapisie zespolonym. Metoda amplitud zespolonych. Impedancja i admitancja dwójnika. Metody analizy liniowych obwodów prądu sinusoidalnego: metoda superpozycji, metody źródeł zastępczych, metody sieciowe. Moc w obwodach prądu sinusoidalnego: moc chwilowa, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, moc zespolona, bilans mocy, dopasowanie obciążenia do źródła. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy. Parametry obwodów rezonansowych.

Auditorium classes:

Ćwiczenia audytoryjne

Zapis równań wynikających z praw Kirchhoffa dla przykładowych obwodów. Obliczanie rezystancji zastępczej dwójników. Obliczanie parametrów statycznych i dynamicznych elementów nieliniowych. Obliczanie parametrów zastępczych dwójników. Zastosowanie metod źródeł zastępczych i metod sieciowych do analizy obwodów liniowych prądu stałego. Zastosowanie metody amplitud zespolonych do analizy obwodów liniowych prądu sinusoidalnego. Zastosowanie metody źródeł zastępczych do rozwiązania problemu dopasowania obciążenia do źródła. Obliczanie parametrów obwodów rezonansowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych. Pozytywna ocena ćwiczeń audytoryjnych stanowi ocenę końcową.
2.Ocena ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie sprawdzianów pisemnych, podczas których oceniana jest umiejętność rozwiązywania problemów omawianych na wykładach i podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z fizyki dotycząca zjawisk elektrycznych i magnetycznych. Przydatne podstawowe wiadomości dotyczące liczb zespolonych i algebry macierzy.

Recommended literature and teaching resources:

1.Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, tom 1-3, WNT, Warszawa 2001.
2.Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2009.
3.Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
4.Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S.: Linear and nonlinear circuits, Mc Grew-Hill, New York, 1987.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None