Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Networks
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-406-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pach Andrzej (pach@kt.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Łoziak Krzysztof (kloziak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pach Andrzej (pach@kt.agh.edu.pl)
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności ET1A_K04, ET1A_K01 Case study
Skills
M_U001 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych ET1A_U23 Examination,
Test,
Case study
M_U002 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej ET1A_U23 Test,
Case study
M_U003 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej ET1A_U23 Test,
Case study
M_U004 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami ET1A_U23 Examination,
Test,
Case study
M_U005 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci ET1A_U14, ET1A_U23 Examination,
Test,
Case study
M_U006 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci ET1A_U01 Case study
M_U007 student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ET1A_U26 Case study
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych ET1A_W21, ET1A_W23, ET1A_W19, ET1A_W09 Examination,
Test
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych ET1A_W21, ET1A_W23, ET1A_W19, ET1A_W09 Examination,
Test,
Case study
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras ET1A_W21, ET1A_W19, ET1A_W09 Examination,
Test
M_W004 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji ET1A_W21, ET1A_W19, ET1A_W09 Examination,
Test,
Case study
M_W005 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych ET1A_W21, ET1A_W23, ET1A_W19, ET1A_W09 Examination,
Test,
Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi dobrać adresy urządzeń w sieciach komputerowych + - + - - - - - - - -
M_U002 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy drugiej - - + - - - - - - - -
M_U003 student umie skonfigurować urządzenia sieciowe warstwy trzeciej - - + - - - - - - - -
M_U004 student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami + - + - - - - - - - -
M_U005 student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci - - + - - - - - - - -
M_U006 student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci - - + - - - - - - - -
M_U007 student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę o organizacji i administracji sieci teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę o metodach i protokołach doboru tras + - + - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną i przydatną wiedzę o adresacji + - + - - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną wiedzę o tworzeniu sieci wirtualnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) oraz zajęć laboratoryjnych (30 godzin).

Wykład:
1. Wprowadzenie do sieci komputerowych (właściwości strumienia danych, techniki komutacji, podział sieci, standaryzacja)
2. Modele warstwowe sieci komputerowych (model trójwarstwowy, pięciowarstwowy, siedmiowarstwowy)
3. Warstwa fizyczna sieci (definicja warstwy fizycznej, warstwa fizyczna IEEE 802.3, kodowanie w sieciach komputerowych)
4. Warstwa łącza danych (rodzaje protokołów, protokół HDLC, podział warstwy łączy danych, podwarstwa LLC oraz MAC, metody dostępu do medium)
5. Urządzenia sieci komputerowych pracujące w warstwie łącza danych, protokoły drzewa rozpinającego (rodzaje przełączników, funkcje i zasady pracy przełączników, STP, RSTP, MSTP)
6. Warstwa sieciowa i protokół IP (funkcje warstwy sieciowej, IPv4, opcje, protokół ICMP)
7. Metody doboru trasy w sieciach IP (urządzenia pracujące w warstwie III, rodzaje metod doboru trasy, trasowanie statyczne, trasowanie dynamiczne, RIP, OSPF)
8. Protokoły transportowe (TCP, UDP, SCTP, RTP)
9. Listy sterowania dostępem, translacja adresów (listy sterowania dostępem: standardowe i rozszerzone, statyczna i dynamiczna translacja adresów)
10. Dynamiczne przydzielanie adresów (DHCP)
11. System nazw domenowych (funkcje, struktura i działanie DNS)
12. Protokół IPv6 (adresacja, formaty pakietów, opcje, wybór pomiędzy IPv4 i IPv6)
13. Bezprzewodowe sieci komputerowe (rodzaje sieci, IEEE 802.11, IEEE 802.16)
14. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych (AES, RSA, kryptografia kwantowa, IPSec)
15. Zarządzanie sieciami komputerowymi i protokół SNMP

Laboratory classes:

Laboratorium:
1. Adresacja sieci
2. Zasady bezpiecznego użytkowania laboratorium, konfiguracja interfejsu przełącznika
3. Wirtualne sieci lokalne
4. STP
5. RSTP, MSTP cz. I
6. MSTP cz. II
7. Zabezpieczenie portów przełącznika
8. Agregacja interfejsów
9. Konfiguracja przykładowej, rozbudowanej sieci warstwy 2
10. Trasy statyczne, konfiguracja typu: „router on the stick”
11. Wybrane protokoły dynamicznego doboru tras, trasy statyczne
12. Konfiguracja serwera DHCP
13. Konfiguracja mechanizmów list sterowania dostępem – ACL
14. Konfiguracja przykładowej sieci warstwy 3
15. Konfiguracja przykładowej, rozbudowanej sieci warstwy 2 i 3

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 49 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć laboratoryjnych i oceny z egzaminu, jeżeli obie te oceny są pozytywne. Ocena końcowa jest negatywna jeżeli student uzyska ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych lub ocenę negatywną z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność zapisu i konwersji liczb w postaci heksadecymalnej i binarnej, umiejętność konfiguracji adresu IP komputera z dowolnym systemem operacyjnym, znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Recommended literature and teaching resources:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco Press, 2005
5 Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
6 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
7 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP), RFC1058 (RIP), RFC2453 (RIPv2), RFC2131 (DHCP), RFC1034 i RFC1035 (DNS), RFC2960 (SCTP), 3550 (RTP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC2460 (IPv6)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None