Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-407-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego ET1A_W10, ET1A_U03, ET1A_U15 Essay
Knowledge
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej ET1A_W08, ET1A_W10 Test
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej ET1A_W10 Test
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej ET1A_W10 Test
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji ET1A_W10 Test
M_W005 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych ET1A_W10 Test
M_W006 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych ET1A_U12, ET1A_W08 Test
M_W007 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw ET1A_W09, ET1A_K06 Test
M_W008 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych ET1A_W11, ET1A_K06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji + - - - - - - - - - -
M_W005 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych + - - - - - - - - - -
M_W006 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych + - - - - - - - - - -
M_W007 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W008 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:

1.Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;2. Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
3.W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: bazy danych, programy komputerowe; prawa osobiste;
4.W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
5.Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
6.Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
7.W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
8.W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
9.Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
10.Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
11.Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
12.Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
13.Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;
14.Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 8 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność, pisemna praca kontrolna i końcowe kolokwium zaliczeniowe.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa.

Recommended literature and teaching resources:

1.Dziennik Ustaw: Konwencja Paryska, Konwencja Berneńska, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o czynach nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie baz danych;
2.Barta. J. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005
3.Kisielewicz A., red., Własność przemysłowa,Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2007
4.Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
5.Dyrektywy WE: w sprawie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie wspólnotowych znaków towarowych
6.Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej, Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001
7.Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:
1.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie a postęp techniczny, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1999
2.Barta J., Markiewicz R. Internet a prawo, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None