General information:
Name:
The Main Issues and Directions of Philosophy
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-421-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Academic teachers:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych ET1A_K02 Test results
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień ET1A_K02 Test results
M_K003 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. Activity during classes
Skills
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach ET1A_K02, ET1A_U01 Test results
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym ET1A_K02, ET1A_U01 Test results
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej ET1A_W23, ET1A_K02 Test results
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych ET1A_W23, ET1A_K02 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień + - - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp: pochodzenie i specyfika filozofii, związki filozofii z innymi formami myślenia i kultury – 2 godziny wykładowe
Różne znaczenia słowa „filozofia”. Początki filozofii, dziedziny badań filozoficznych, typowa struktura systemów filozoficznych. Filozofia a myślenie potoczne, filozofia a życie codzienne, filozofia a religie, filozofia a nauka. O pożytkach z filozofii.
2. Filozofia starożytna – 6 godzin wykładowych
Filozofia przedsokratejska: szkoła jońska, pitagorejczycy, Heraklit, Demokryt. Przesłanie etyczne Sokratesa. Idealizm Platona, jego obecność w kulturze europejskiej i znaczenie dla nowożytnej metody naukowej. Dualizm Arystotelesa a początki nauk empirycznych. Starożytna myśl etyczna: stoicyzm, epikureizm.
3. Filozofia łacińskiego średniowiecza – 4 godziny wykładowe
Chrześcijaństwo a filozofia grecko-rzymska. Tertulian: wiara ponad rozumem. Aureliusz Augustyn: platonizm schrystianizowany. Tomasz z Akwinu i scholastyka, pięć dróg do Boga. Dziedzictwo Tomasza z Akwinu: apologetyka chrześcijańska w nowożytnej i współczesna myśl filozoficzna.
4. Filozofia nowożytna – 6 godzin wykładowych
Początki nowożytności: Odrodzenie, zmierzch scholastyki, F. Bacon, Kartezjusz. Nowożytny empiryzm i racjonalizm w sporze o źródła poznania: Hobbes, Locke, Leibniz, Kant. Empiryzm a subiektywny idealizm Berkeley’a i Hume’a. Materializm Oświecenia francuskiego. Filozofia dziejów Hegla i jej przyszłe konsekwencje.
5. Filozofia współczesna I – 6 godzin wykładowych
Od Hegla do Marksa: marksowski materializm historyczny i jego polityczne aplikacje. Marksizm a nauki społeczne, marksizm współczesny. Pozytywizm Comte’a i pozytywistyczny nurt w filozofii a nauki przyrodnicze i scjentyzm. Irracjonalizm niemiecki: Schopenhauer, Nietzsche. Polski wkład w filozofię współczesną: szkoła lwowsko-warszawska i jej zdobycze w dziedzinie logiki.
6. Filozofia współczesna II – 4 godziny wykładowe
Filozoficzne „mody” XX w.: neopozytywizm, psychoanaliza, egzystencjalizm, strukturalizm. Nurt anglosaski: pragmatyzm, filozofia analityczna. Postmodernizm: schyłek „wielkich narracji”, schyłek filozofii czy tylko schyłek tysiąclecia?
7. Podsumowanie – 2 godziny wykładowe
Filozofia wobec wyzwań współczesnej techniki i zglobalizowanego świata. Czy w XXI w. jest jeszcze miejsce dla filozofii?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego , z możliwością uzupełnienia lub poprawki w formie ustnej 60%
2. Aktywny udział w wykładach (dyskusji) oraz ewentualne przygotowanie eseju na wybrany temat umożliwia podwyższenie oceny o 1 stopień 20%
3. Aktywność na zajęciach 20%

Ocena końcowa obliczana jest według obowiązujących w uczelni zasad określających relacje między odsetkiem opanowanego materiału a oceną, z uwzględnieniem punktu 2.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, włącznie z licealnym programem propedeutyki filozofii lub „ścieżki filozoficznej”.

Recommended literature and teaching resources:

1. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, WN PWN W-wa 2011 (lub inne wydanie), fragmenty
2. O. Hoeffe, Mała historia filozofii, WN PWN W-wa 2011, fragmenty
3. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Aletheia 2003 (lub inne wydanie)
4. J. I. M. Bocheński, Zarys historii filozofiii, Wyd. Antyk, 2000
5. Fragmenty tekstów źródłowych wskazywane przez prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None