Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Konflikty współczesnego świata: nacjonalizm i terroryzm
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-425-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. ET1A_K02 Test
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. ET1A_K03 Test
Skills
M_U001 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. ET1A_U01 Test
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. ET1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. ET1A_W23 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ogólna charakterystyka konfliktów w XX wieku – 2 godz.
2. Podstawowe pojęcia związane z nacjonalizmem i terroryzmem -2 godz.
3. Zasięg i geografia konfliktów – 1 godz.
4. Nacjonalizm jako źródło konfliktów – 1 godz.
5. Konflikty w Europie środkowo-wschodniej – 4 godz.
6. Konflikt bałkański – 2 godz.
7. Konflikty narodowościowe na obszarze b. ZSRR – 4 godz.
8. Konflikt bliskowschodni – 2 godz.
9. Działalność ETA, RAF i Czerwonych Brygad – 8 godz.
10. Terroryzm świata islamu – 4 godz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu i obecność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Kraków 2002
Bolechow B., Terroryzm w świecie dwubiegunowym, Wrocław 2004
Cesarz Z., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2005
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2002
Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None