Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technika mikroprocesorowa 2
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-501-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Russek Paweł (russek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ostrowski Jacek (ostrowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Rumian Roman (rumian@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Russek Paweł (russek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy odpowiedzialności odnośnie niezawodnego sterowania procesem technologicznym, etyki zawodowej i uwarunkowań społecznych, w odniesieniu do aplikacji dotyczących aparatury medycznej czy sprzętu powszechnego użytku. Participation in a discussion,
Oral answer
M_K002 Student nabędzie umiejętności pracy w zespole dzięki realizacji zadanych zadań projektowych.
Skills
M_U001 Student potrafi oprogramować zaprojektowaną aplikację mikrokontrolera, posiłkując się językiem asemblerowym i/lub językiem wysokiego poziomu, uwzględniając uwarunkowania, wynikające z zasobów mikrokontrolera, jego listy instrukcji, pojemności pamięci i wymogów czasu rzeczywistego. Examination
M_U002 Student umie zaprojektować układy współpracujące dla danej aplikacji mikrokontrolera, uwzględniając funkcjonalność jego interfejsów wewnętrznych. Potrafi dokonać optymalizacji wynikającej ze wzajemnej wymienialności sprzęt – oprogramowanie. Potrafi czytać dokumentację techniczną dotyczącą procesorów. Examination
M_U003 Student zdobędzie umiejętności pozwalające na samodzielna budowę systemu elektronicznego złożonego z procesora i układów peryferyjnych w oparciu o samodzielnie zaprojektowane i napisane oprogramowanie.
Knowledge
M_W001 Student poszerzy wiedzę w zakresie architektur mikroprocesorów. Pozna metody komunikacji jednostki centralnej z innymi elementami systemu procesorowego, techniki przetwarzania współbieżnego na poziomie instrukcji, mechanizmy sprzętowe służące wsparciu pracy systemów operacyjnych, nowoczesne układy peryferyjne. Poszerzona zostanie wiedza studenta w zakresie programowania procesorów w językach wysokiego poziomu.
M_W002 Student dysponuje wiedzą niezbędną do tworzenia dedykowanych aplikacji mikrokontrolerów, zna współzależności pomiędzy hardwarem i softwarem oraz zasady pracy w czasie rzeczywistym. Test
M_W003 Student dysponuje wiedza konieczną do uruchamiania i rozbudowy systemu mikroprocesorowego. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy odpowiedzialności odnośnie niezawodnego sterowania procesem technologicznym, etyki zawodowej i uwarunkowań społecznych, w odniesieniu do aplikacji dotyczących aparatury medycznej czy sprzętu powszechnego użytku. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student nabędzie umiejętności pracy w zespole dzięki realizacji zadanych zadań projektowych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi oprogramować zaprojektowaną aplikację mikrokontrolera, posiłkując się językiem asemblerowym i/lub językiem wysokiego poziomu, uwzględniając uwarunkowania, wynikające z zasobów mikrokontrolera, jego listy instrukcji, pojemności pamięci i wymogów czasu rzeczywistego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zaprojektować układy współpracujące dla danej aplikacji mikrokontrolera, uwzględniając funkcjonalność jego interfejsów wewnętrznych. Potrafi dokonać optymalizacji wynikającej ze wzajemnej wymienialności sprzęt – oprogramowanie. Potrafi czytać dokumentację techniczną dotyczącą procesorów. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student zdobędzie umiejętności pozwalające na samodzielna budowę systemu elektronicznego złożonego z procesora i układów peryferyjnych w oparciu o samodzielnie zaprojektowane i napisane oprogramowanie. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student poszerzy wiedzę w zakresie architektur mikroprocesorów. Pozna metody komunikacji jednostki centralnej z innymi elementami systemu procesorowego, techniki przetwarzania współbieżnego na poziomie instrukcji, mechanizmy sprzętowe służące wsparciu pracy systemów operacyjnych, nowoczesne układy peryferyjne. Poszerzona zostanie wiedza studenta w zakresie programowania procesorów w językach wysokiego poziomu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą niezbędną do tworzenia dedykowanych aplikacji mikrokontrolerów, zna współzależności pomiędzy hardwarem i softwarem oraz zasady pracy w czasie rzeczywistym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedza konieczną do uruchamiania i rozbudowy systemu mikroprocesorowego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład obejmuje 14h

1. Wprowadzenie do procesorów 32-bitowych 2h
Procesor ARM Cortex 2h
Architektura
Rola rejestrów
Tryby pracy
Przerwania
Lista instrukcji

2. Realizacja Kompilacji kodu C do kodu maszynowego 2h
Organizacja kodu programu
Instrukcje procesora ARM Cortex
Tryby adresowania
Realizacja typowych konstrukcji języka C

3. Zastosowanie i programowanie układów peryferyferyjnych typu wejścia/wyjścia 2h
4. Zastosowanie i programowanie interfejsów analogowych. Układy ADC i DAC 2h
5. Programowanie ukadów czasowych i liczników. Tryby pracy i zastosowania. 2h
6. Programowanie układów komunikacji szeregowej. Interfejs I2C i UART 2h
7. Zastosowanie i programowanie ukladów bezpośredniego dostępu do pamięci DMA 2h

Laboratory classes:

Ćwiczenia laboratoryjne 30 h

1. Środowisko programowania mikrokontrolerów 32-bitowych.
2. Human-Machine Interface, czyli obsługa wyświetlacza LCD.
3. Programowanie i obsługa przerwań.
4. Rola i zastosowanie timerów.
5. Przetworniki AC.
6. Wykorzystanie PWM
7. Komunikacja szeregowa UART
8. Wykorzystanie USB do komunikacji z komputerem PC

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

W ocenie końcowej są uwzględniane oceny cząstkowe ze:
a)sprawdzianów podczas ćwiczeń laboratoryjnych
b)egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

· Znajomość wybranej problematyki z techniki mikroprocesorowej
· Znajomość układów analogowych współpracujących z mikrokontrolerami
· Znajomość zasad tworzenia algorytmów

Recommended literature and teaching resources:

1. strona firmowa www.freescale.com
2. strona firmowa www.intel.com
3. strona firmowa www.arm.com
4. P. Metzger: Anatomia PC, Helion, Gliwice 2009
5. H. Kriedl: Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce, BTC, Warszawa 2005
6. W. Mielczarek: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice 1994
7. K. Paprocki: Mikrokontrolery STM32 w praktyce, BTC, Warszawa 2009
8. L. Bryndza: Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7, BTC, Warszawa 2007
9. Z. Hajduk: Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania, BTC, Warszawa 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None