Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Course of study:
2014/2015
Code:
IET-1-502-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Golański Ryszard (golanski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Golański Ryszard (golanski@agh.edu.pl)
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się ET1A_K04 Completion of laboratory classes
M_K002 Potrafi pracować w grupie ET1A_K01, ET1A_K04 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe ET1A_U01 Completion of laboratory classes
M_U002 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach ET1A_U13 Completion of laboratory classes
M_U003 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski ET1A_U03, ET1A_U01 Completion of laboratory classes
M_U004 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci ET1A_U23 Completion of laboratory classes
M_U005 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne ET1A_U25 Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych ET1A_W21, ET1A_W03, ET1A_W09, ET1A_W19 Completion of laboratory classes
M_W002 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego ET1A_W21, ET1A_W23, ET1A_W03, ET1A_W09, ET1A_W19 Examination,
Completion of laboratory classes
M_W003 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach ET1A_W03 Examination,
Completion of laboratory classes
M_W004 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów ET1A_W03 Completion of laboratory classes
M_W005 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach zintegrowanych usługowo ET1A_W11, ET1A_W10 Examination,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach zintegrowanych usługowo + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (28 godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (28 godzin)

WYKŁADY

1. Organizacja przedmiotu. Podstawowe informacje na temat obszarów sieci, protokołów oraz usług telekomunikacyjnych (2 godz.)
Informacje na temat sposobu prowadzenia przedmiotu oraz warunków uzyskania zaliczenia. Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. Adresacja i numeracja. Definicja QoS (Quality of Service). Czynniki warunkujące QoS, wady i zalety. Sposoby zapewniania QoS. Protokoły komunikacyjne. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, dobór trasy, realizacja połączenia i nadzór nad nim. Rola systemów sygnalizacji i zarządzania.
2. System PCM, (2 godz.)
Sieci telefoniczne i zintegrowane. Funkcje elementów sieci telekomunikacyjnej. Numeracja i adresacja.
3. Synchronizacja i sygnalizacja w sieciach, (2 godz.)
Techniki realizacji komutacji i transmisji. Synchronizacja pracy sieci. Modulacja impulsowo-kodowa. System PCM. Protokoły komunikacyjne i systemy sygnalizacji. Techniki multipleksacji i komutacji
4. ISDN (1) (2 godz.).
Model referencyjny, styki użytkownika z siecią, rodzaje dostępu, kanały, usługi.
5. ISDN (2) (4 godz.)
Sygnalizacja DSS 1, budowa i znaczenie warstw 1, 2 i 3. Procedury wymiany ramek i wiadomości w typowych stanach pracy sieci.
6. Podstawy techniki ATM (4 godz.)
Ewolucja sieci szerokopasmowych. Terminale szerokopasmowe, proces generacji ruchu. Kanały i ścieżki wirtualne. Architektura protokołu ATM. Budowa i funkcjonalność urządzeń ATM. Interfejsy ATM, warstwa fizyczna i funkcjonalność. Sygnalizacja i zarządzanie w ATM. Adresacja.
7. Warstwa AAL i podstawowe aspekty realizacji usług multimedialnych (2 godz.)
Klasy ruchu. Wsparcie dla realizacji usług multimedialnych ze zdefiniowanym poziomem QoS. Funkcje AAL. Wersje AAL.
8. Podstawy inżynierii ruchu w ATM (2 godz.)
Cechy zarządzania ruchem (TE) w ATM, podstawowe reguły: przydzielanie zasobów, klasy ruchu, CAC, UPC, stosowanie ścieżek i kanałów wirtualnych, kontrakt ruchowy, zaawansowane mechanizmy TE. Koncepcja pasma wirtualnego.
9. Podstawowe informacje o technice MPLS (2 godz.)
Motywacja wprowadzenia techniki MPLS. Stosowanie ścieżek LST, mechanizmy tworzenia śeżek. Specyfika zarządzania ruchem w MPLS,
10. Podstawowe informacje o technice GMPLS (2 godz.)
Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy etykiety uogólnionej. Protokoły trasowania i sygnalizacji w GMPLS, CR-LDP oraz RSVP-TE. Rola Link Management protocol. (LMP). Typy interfejsów i sposób kodowania etykiet.
11. Podstawowe aspekty niezawodności sieci (2 godz.)
Podstawowe definicje i parametry Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy
12. Podsumowanie, perspektywy rozwoju sieci szerokopasmowych (2 godz.)
Aspekty budowy wieloprotokołowych i wielousługowych sieci operatorskich. Sieci optyczne w standardzie OTN. Sieci optyczne OBS, OPS, OCS. Podstawowe aspekty niezawodności sieci. Kierunki rozwoju sieci szerokopasmowych. Konwergencja sieci, sieci NGN, ewolucja Internetu nowej generacji.

Laboratory classes:

LABORATORIA
1. Próbkowanie, modulacja PAM, modulacja DELTA
2. Kodeki PCM, pola komutacyjne
3. Sygnalizacja DSS1 – mechanizmy zestawiania połączeń
4. Testery telekomunikacyjne
5. Programowanie central PBX – centrala PLATAN
6. Centrale z VoIP – centrala SLICAN

Zaliczenie na podstawie:
• punkty za aktywność
• punkty za wybrane sprawozdanie
• test końcowy

PROJEKT
Zadanie projektowe polega na zaprojektowaniu systemu teleinformatycznego dla dedykowanego zastosowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Contact hours 7 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdania egzaminu końcowego, jest obliczana srednia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz egzaminu.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z laboratorium (50%) i egzaminu (50%) uzyskanych we wszystkich terminach:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, Third Edition, 1998.
4. B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, Morgan Kaufman Publishers, 2000.
5. Rekomendacja ITU-T G711, G726
6. Golański R. (red): Wybrane systemy i układy scalone w telekomunikacji cyfrowej. Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków, 1995
7. D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ 2007.
8. W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None